INTEGRITETSPOLICY

I denna dataskyddsbeskrivning beskrivs principerna för behandling av personuppgifter som hanteras i samband med tillhandahållande av tjänster i Markobet  AB, 559179-8425. En närmare beskrivning av tjänsterna finns på vår webbplats eller fås på förfrågan av oss.

I denna dataskyddsbeskrivning beskrivs bland annat:

 • hur vårt Företag behandlar kundernas personuppgifter
 • vilken typ av personuppgifter vårt Företag kan samla in om kunder
 • för vilka ändamål vårt Företag kan använda kundernas personuppgifter
 • kundens rättigheter beträffande insamlade personuppgifter.

REGISTERANSVARIG                             Markobet AB  559179-8425

Ovan nämnd registeransvarig förvaltar och upprätthåller självständigt det kundregister som beskrivs i denna dataskyddsbeskrivning och bildar tillsammans det Företag som beskrivs i denna dataskyddsbeskrivning. Om ovannämnd registeransvarig beslutar sig för att utöva sin verksamhet i ett externt företag, har Företaget rätt att lämna ut en kopia av kundregistret även till det externa företaget i fråga. Om en privatperson begär att hennes/hans personuppgifter endast får användas av Företaget som anges i denna dataskyddsbeskrivning ska de registeransvarigas kontaktperson underrättas om detta.

REGISTRETS KONTAKTPERSON OCH KONTAKTUPPGIFTER

 • Telefonnummer: 076-7770898
 • E-postadress: info@markobet.se
 • Adress: Mörbytorpsvägen 1 B, 186 97 Vallentuna

REGISTRETS NAMN

Kundregister

ÄNDAMÅL OCH BAKGRUND FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

I kundregistret insamlas personuppgifter om Företagets (dvs. de registeransvariga tillsammans) kunder för att Företaget ska kunna erbjuda sina tjänster på ett korrekt och lagstadgat sätt. Kundernas personuppgifter används främst för att sköta kundrelationen och kontakten med kunden samt för marknadsföring.

Företagets representanter använder Visma fakturering. Visma är ett system för bokning och hantering av kundkontakter framställt av Visma AB (mer information: www.visma.se). Det bör klargöras att Visma AB inte ansvarar för kundregistret som beskrivs här, utan företaget i fråga är en s.k. registerförare som har tagit ansvaret för registerförarens skyldigheter på vederbörligt sätt.

REGISTRETS INNEHÅLL

I registret insamlas personuppgifter som lämnats av kunden i samband med tidsbokning och som anses behövas för att kundrelationen ska kunna skötas på ett korrekt sätt. I samband med tecknande av nya kundavtal och inledande av nya kundrelationer ombeds kunden lämna följande uppgifter:

 • Namn
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Ytterligare information beställningen eller särskilda önskemål
 • Tillåtelse till direktmarknadsföring via e-post

Därtill kan Företaget spara uppgifter om kunden i registret enligt följande:

 • Adress
 • Allmänna uppgifter om kunden som anknyter till erbjudna tjänster
 • Ytterligare information som består av under kundrelationen insamlade uppgifter som även i fortsättningen kan till förmån för kunden.
 • Utöver det som sagts ovan sparar Företaget uppgifter om utförda tjänster samt kundkännedom.

REGELMÄSSIGA INFORMATIONSKÄLLOR

Företaget får tillgång till personuppgifter då kunden gör en beställning eller då kunden lämnar uppgifter om sig själv till Företaget på annat sätt.

Utöver det som sagts ovan kan man i samband med erbjudande av tjänster spara ytterligare uppgifter om kunden för att säkerställa en hög kvalitet på tjänsten även i fortsättningen. Dessa ytterligare uppgifter som sparas kan bestå av tjänster och produkter som lämpar sig för kunden och annan relevant information som är väsentlig för kundrelationen.

Därutöver kan Företaget samla in anonymiserad data om användare av dess webbsidor med hjälp av analytiskt verktyg. Företaget förbehåller sig även rätten att använda cookies på sina webbsidor som användaren kan välja att inte tillåta i regel via webbläsarens inställningar.

UTLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER

Vid utlämnande av personuppgifter efterföljs i alla situationer gällande lagstiftning.

Personuppgifter lämnas inte ut till tredje part om inte den registeransvarige som arbetar i Företaget övergår till att utöva sin verksamhet i ett externt företag. I detta fall kan en kopia av kundregistret lämnas ut till den avträdande registeransvarige för att hen även i fortsättningen ska kunna betjäna sina stamkunder på ett ändamålsenligt sätt.

I enlighet med lagstiftningen kan personuppgifter dessutom lämnas ut till myndigheter på begäran. Registret är sparat och skyddat på så sätt att obehöriga ej har tillgång till uppgifterna i registret.

Kunden förstår att kundens personuppgifter behandlas i Visma som förses av vår samarbetspartner. Kunden godkänner att hans/hennes personuppgifter får förflyttas till tredje parter som behandlar information, förutsatt att förflyttning av personuppgifter sköts enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning. Förutnämnda innefattar rätten att förflytta personuppgifter till ett tredje land inom Europeiska Unionen och utanför den Europeiska ekonomiska zonen, förutsatt dock att vid förflyttning av alla uppgifter har kraven för EU:s allmänna dataskyddsförordning följts.

SKYDDET AV REGISTRET

Företaget har ordnat registrets dataskydd enligt allmänt godtagen praxis samt strävar efter att förhindra att obehöriga inte får tillgång varken till IT-systemen eller det material som upprätthålls och förvaras manuellt.

Endast anställda vid Företaget samt företagare som är verksamma inom ramen för denna och dess anställda har tillgång till uppgifterna i registret.

RÄTT TILL INSYN

Kunden har rätt att ta del av de uppgifter om honom/henne som har sparats i personregistret, eller att få information om att inga uppgifter om honom/henne finns sparade i registret. Företaget ska samtidigt ange registrets regelmässiga informationskällor samt för vilket ändamål uppgifterna i registret används och regelmässigt lämnas ut.

En kund som vill kontrollera uppgifterna om sig själv ska lämna en begäran om detta till Företaget i form av ett egenhändigt undertecknat dokument eller ett dokument som är officiellt på motsvarande sätt.

RÄTTELSE AV UPPGIFT

Om en kund vid utövandet av sin rätt till insyn finner att uppgifterna i registret är bristfälliga eller felaktiga, har kunden rätt att begära att Företaget korrigerar uppgifterna om kunden på tillämpligt sätt.

ÖVRIGA RÄTTIGHETER

Företaget förbehåller sig rätten att regelbundet redigera denna dataskyddsbeskrivning för att kunna fullgöra sina rättsliga skyldigheter.

Företaget förbinder sig att på eget initiativ eller på begäran av en kund som är registrerad i registret att korrigera, radera eller komplettera uppgifter i registret som konstateras vara felaktiga, onödiga, bristfälliga eller till exempel föråldrade. Om korrigeringen av uppgiften inte godkänns, tilldelas kunden en motivering där orsaken till varför begäran om korrigeringen inte har godkänts anges.

Utöver det som sagts ovan har kunden rätt att förbjuda Företaget att behandla uppgifter om kunden i direktmarknadsföringssyften.